- a kedvezményezett neve: GÖNCÖL FA HUNGÁRIA Kft.

- a képzések elnevezése és célja:

Érzékenyítő tréning: Az érzékenyítő tréninget olyan csoportoknak és közösségben dolgozóknak szervezzük, akik szeretnék, ha a mássággal, a hátránnyal élő embertársaink felé nagyobb empátiával, elfogadással tudnának viszonyulni. E mellett szükséges, hogy a résztvevők megismerjék, hogyan lehet úgy segíteni hátránnyal élő társaikat, hogy közben azok értékes és hasznos tagjai legyenek a közösségnek. Innovációs menedzsment gyakorlatok: A résztvevők megismertetése az innováció menedzsment alap-jaival. A képzés nyújtson ismereteket egy feladat, vagy a munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez. Stresszmenedzsment tréning: A képzés nyújtson segítséget stresszhelyzetek felismerésére, a mentális és fizikai egészséget veszélyeztető működési módok bemutatására, azok elkerülésére irányuló megoldásokra. A gyakorlatorientált képzés elvégzésével javuljon az résztvevő stresszkezelő illetve stressztűrő képessége. Olyan technikákat tanuljanak meg, melyekkel megelőzhetővé válik mindenki számára az esetleges pszichés és testi zavar is. Infokommunikációs technológiák alkalmazása: A résztvevő legyen képes a számítógép felhasználói szintű kezelésére, biztonságos használatára. A program közvetett célja, hogy az elsajátított ismeretek birtokában a résztvevő legyen képes magabiztosan beilleszkedni az információs társadalomba.

- a szerződött támogatás összege: 6.115.000 Ft

- a képzések részletes bemutatása:

Érzékenyítő tréning: A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy megtapasztalják, megismerjék a fogyatékkal, hátránnyal élő emberek élethelyzetének örömeit, kihívásait, nehézségeit. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy a képzésen elsajátított tudás alapján elő-segítsék a hatékony, együttműködésen alapuló környezeti kultúra kialakítását. A képzés végére a résztvevők képessé válnak, hogy megtapasztalják és megismerjék a a fogyatékkal, mássággal, hátránnyal élő emberek élethelyzetét, képet kapjanak tanulási lehetőségeikről, képességeikről. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy a tréningen elsajátított tudásukat a saját munkájukra való kiterjesztésében alkalmazzák, és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tar-tása alapján elősegítsék az etikus vállalati működést. Személyes kompetenciák: önismeret, segítő attitűd, támogatás, interkulturális érzékenység, aktív figyelem, felelősségválla-lás, bizalom, nyitottság. Társas kompetenciák: empátia, tolerancia, együttműködési készség, érzelmi intelligencia, tisztelet. Módszertani kompetenciák: az elfogadás módszereinek kompetenciáinak, úgymint, önismeret, elfogadás, segítés, támogatás, gyakorlatban történő alkalmazása. Innovációs menedzsment gyakorlatok: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik az innováció fogalmát, rendszerét, folyamatát, az innovációmenedzsment feladatait. Képesek a munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismerésére. Stresszmenedzsment tréning: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik stresszorok azonosítására, a stresszhelyzeteknek, a stressz tüneteinek felismerésére. A résztvevő képes stressz-kezelési technikák alkalmazására. javul az résztvevő stresszkezelő és stressztűrő képessége. Infokommunikációs technológiák alkalmazása: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő:
- képes a személyi számítógép/laptop/tablet alapszintű használatára (biztonságos ki- és bekapcsolása, újraindítása, belépés).
- képes egy operációs rendszer alapszintű használatára: ikonok és ablakok kezelése, fájl- és mappaműve-letek elvégzése.
- képes webböngésző és keresőprogram alapszintű használatára: egyszerűbb webes keresési feladatok elvégzése adott böngészővel és az elérhető keresőgépekkel.
- képes elektronikus levelező program alapszintű használatára: levelek küldése és fogadása, dokumentumok csatolása, címjegyzék használata.
- képes interaktív közösségi kommunikációra épített Internetes szolgáltatások alapszintű használatára: a leggyakrabban használt szolgáltatások és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftverek használata.
- nyitottá válik informatikai alkalmazások önálló megismerésére, a folyamatos tanulásra, a saját tudás bővítésére, új kompetenciák elsajátítására.
- a képzések tervezett befejezési dátuma:

Érzékenyítő tréning: 2023.08.31.
Innovációs menedzsment gyakorlatok: 2023.11.30.
Stresszmenedzsment tréning: 2024.01.31.
Infokommunikációs technológiák alkalmazása: 2024.04.30.


Kedvezményezett neve: GÖNCÖL FA HUNGÁRIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt címe: Munkahelyi képzések a Göncöl Fa Hungária Kft. munkavállalói számára. Kedvezményezett neve: GÖNCÖL FA HUNGÁRIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00772 Támogatás összege: 8 910 000 Befejezés dátuma: 2020.06.13. Európai Szociális Alap, Támogatás mértéke: 100 %


Jelen projekt előkészítése keretében képzési terv készült a cég jelenlegi állományának vizsgálatával. Feltérképezésre kerültek a meglévő kompetenciák, a fejlesztendő célterületek, melyek alapján mindenki számára megfelelő képzési program kerül lebonyolításra. Kérdőívekkel valamint fókuszcsoportos interjúkkal a munkavállalói igények is kirajzolódtak. Külön teszt során a digitális kompetencia szintje is feltérképezésre került, amelyből nem csak az általános, de a speciális informatikai szaktudás szintje is kiderül. Ezekre támaszkodva 10 fő esetében a digitális ismeretek igen alacsony szintűek, számukra IKER 1. szintű képzési program kerül megvalósításra, míg 4 fő esetében már magasabb fokú ismeretek elsajátítására is lehetőség van, az ő részükre IKER 2. szintű képzés kerül megvalósításra. A támogatást igénylő fontosnak tartja, hogy a munkavállalók megismerkedjenek a legújabb ipari forradalom fogalmával, hátterével, metódusaival és másodlagos hozadékaival, hiszik ugyanis, hogy ez nem csupán digitalizálódást jelent. Az IPAR 4.0 tudást megalapozó célterületek közül a „Szemléletformálás, szervezeti filozófia” elnevezésűhöz kapcsolódik a projektben megvalósítani kívánt 3 képzés, melyek a következők:- A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei- Konfliktuskezelési ismeretek- Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás A támogatást igénylő fontosnak tartja, hogy a munkavállalók megismerkedjenek a legújabb ipari forradalom fogalmával, hátterével, metódusaival és másodlagos hozadékaival, hiszik ugyanis, hogy ez nem csupán digitalizálódást jelent. Az IPAR 4.0 tudást megalapozó célterületek közül a „Szemléletformálás, szervezeti filozófia” elnevezésűhöz kapcsolódik a projektben megvalósítani kívánt 3 képzés, melyek a következők:

- A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei
- Konfliktuskezelési ismeretek
- Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás


A támogatást igénylő 3 kiemelt területen valósít meg képzéseket a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése érdekében, összesen 4 képzés lebonyolításával:

- hatékonyság a munkavégzésben: Konfliktuskezelési ismeretek képzés (14 fő),
- együttműködési helyzetekben hatékony kommunikáció: A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei (14 fő) és
- csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában: Önismeret, öndefiníció, önértékelés (14 fő); Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás (14 fő).

Összesen tehát 6 különböző képzés megvalósítását célozza a projekt, a képzések mindegyike egyéb képzés - Fktv. 2. § 5. alapján. Havi egy képzés kerül lebonyolításra, 3-3 hónapos szakaszokra osztva). A megvalósítás helyszíne mind technikailag, mind szakmailag megfelel a képzések lebonyolítására.A GÖNCÖL FA HUNGÁRIA Kft. pályázatot nyújtott be új rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésére, mely pályázatot a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélt. A megítélt támogatás összege nettó 9 448 500 Ft. A támogatás mértéke: 100%. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30. A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00181


A projekt tartalmának részletes bemutatása: A Göncöl Fa Hungária Kft-t magyar magánszemélyek alapították. A társaság 1999 óta foglalkozik keményfa koporsó gyártással, a hazai piacon elért sikereik kiemelkedőek. Munkájuk során legfontosabb szempont a minőség és a precízitás, termékeiket több állandó megrendelő évek óta megelégedéssel vásárolja. Modern, nagyteljesítményű faipari gépekkel dolgoznak. Árbevételük 2015.-ben meghaladta a 96 millió forintot, a statisztikai létszám 21 fő volt. A jelenlegi alkalmazotti létszám 23 fő, melyből mindösszesen 1 fő dolgozik részmunkaidős foglalkoztatás keretében. A GINOP-5.3.2-16 pályázat által a cég azt tűzte ki célul, hogy az alkalmazásban álló munkavállalók bevonásával új rugalmas foglalkoztatási formák kerüljenek bevezetésre, melyek egyrészről jobban alkalmazkodnak a munkavállalók egyéni élethelyzetéhez és személyes preferenciáihoz, ezáltal növelve a munkavállalói elkötelezettséget; másfelől lehetőséget teremt a vállalat számára a piaci igények rugalmasabb és hatékonyabb kielégítésére. Az átszervezési terv 5 munkakör és összesen 7 munkahely átalakítását javasolja, melyben az alábbi, a projekt keretében megvalósuló tevékenységek/beszerzések járulnak hozzá (ismertetve a rugalmas munkaszervezéshez történő kapcsolódásukat): I. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő költsége: - Mentor foglalkoztatása (12 hónap): A rugalmas munkaszervezés adaptálást segítő belső személy, aki az elterjesztés gördülékeny menetéért felel, támogatást nyújt az átszervezéssel érintett kollégák számára. II. Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei II/1. Egyéb szakértői szolgáltatás - SZMSZ elkészítése (10 nap); Esélyegyenlőségi terv elkészítése (5 nap); Munkaügyi szabályzat elkészítése (10 nap); Rugalmas foglalkoztatási szabályzat elkészítése (10 nap): A rugalmas foglalkoztatás szervezett és a vonatkozó jogszabályoknak történő, fenntartható alkalmazása érdekében szükséges a megfelelő szabályozási háttér kialakítása. - Táveléréshez szükséges informatikai tanácsadás (5 nap): A tanácsadás segítséget nyújt a távelérésben, vagy távmunkában dolgozó, illetve a velük kapcsolatban álló kollégák számára abban, hogyan alkalmazzák az adott informatikai hátteret a munkavégzéshez. - Munka-magánélet összehangolását és a rugalmas átszervezést segítő tanácsadás (5 nap): Tanácsadás a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez szükséges átszervezéssel járó folyamatok támogatására, mely kiterjed az Átszervezési terv alapján megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó jogi, pénzügyi és munkaügyi témákra. II/2. Képzéshez kapcsolódó költségek - Munkavállalói képzés a rugalmas munkaszervezés befogadására (Kiégés elleni 16 óra); Munkavállalói képzés a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez (Csoportos munkavégzés 4 óra); Vezetők informatikai felkészítése a távmunka hatékony működtetéséhez (infokomm 15 óra): A rugalmas munkaszervezésre történő felkészítést intenzív képzés alapozza meg, mely a Felnőttképzési Törvény előírásainak megfelelő engedéllyel rendelkezik. Kötött tematika határozza meg a tevékenység által érintett tématerületeket. II/3. Marketing, kommunikáció - Vezetői workshop a rugalmas munkaszervezés és a szervezetfejlesztési tervek összeegyeztetése érdekében (4 alkalom): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a vezetőket interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkoztatás világába. - Munkavállaló workshop a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez szükséges kommunikációs és szervezeti fejlesztésekhez (4 alkalom): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a munkavállalókat interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkoztatás világába. - Vezetői coaching (4 nap): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, a legmagasabb szinten dolgozó vezetők egyéni felkészítése a rugalmas munkaszervezés bevezetésével járó pozitív és negatív töltetű szituációk kezelésére. II/4. Nyilvánosság biztosítása: a projekt publicitás biztosítása. III. Általános rezsi költség: a projekt általános költségeinek fedezése. IV. Beruházás IV/1. Eszközbeszerzés - Laptop grafikus munkához (1 db); Laptop irodai munkához (1 db) ; Tablet (2 db); Nyomtató (2 db); Monitor (1 db); Okostelefon (5 db): A távmunkában és távelérésben dolgozó munkatársak mobil munkaállomásának kialakításához eszközháttér biztosítása. IV/2. Szoftverbeszerzés: - Grafikus szoftver (1 db); Microsoft Office (1 db); NOD vírusirtó (1 db): A távmunkában és távelérésben dolgozó munkatársak mobil munkaállomásának kialakításához eszközháttér biztosítása. A vállalkozás új munkavállaló felvételét nem tervezi.


A GÖNCÖL FA HUNGÁRIA Kft. pályázatot nyújtott be termelési kapacitásainak bővítésére, mely pályázatot a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélt. A megítélt támogatás összege nettó 35 823 130 Ft. A támogatás mértéke: 70%. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. 05. 31. A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-01080


A projekt tartalmának részletes bemutatása: A Göncöl Fa Hungária Kft-t magyar magánszemélyek alapították. A társaság 1999 óta foglalkozik keményfa koporsó gyártással, a hazai piacon elért sikereik kiemelkedőek. Munkájuk során legfontosabb szempont a minőség és a precízitás, termékeiket több állandó megrendelő évek óta megelégedéssel vásárolja. Modern, nagyteljesítményű faipari gépekkel dolgoznak. Árbevételük 2015.-ben meghaladta a 96 millió forintot, a statisztikai létszám 21 fő volt. A jelenlegi alkalmazotti létszám 23 fő, melyből mindösszesen 1 fő dolgozik részmunkaidős foglalkoztatás keretében. A GINOP-5.3.2-16 pályázat által a cég azt tűzte ki célul, hogy az alkalmazásban álló munkavállalók bevonásával új rugalmas foglalkoztatási formák kerüljenek bevezetésre, melyek egyrészről jobban alkalmazkodnak a munkavállalók egyéni élethelyzetéhez és személyes preferenciáihoz, ezáltal növelve a munkavállalói elkötelezettséget; másfelől lehetőséget teremt a vállalat számára a piaci igények rugalmasabb és hatékonyabb kielégítésére. Az átszervezési terv 5 munkakör és összesen 7 munkahely átalakítását javasolja, melyben az alábbi, a projekt keretében megvalósuló tevékenységek/beszerzések járulnak hozzá (ismertetve a rugalmas munkaszervezéshez történő kapcsolódásukat): I. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő költsége: - Mentor foglalkoztatása (12 hónap): A rugalmas munkaszervezés adaptálást segítő belső személy, aki az elterjesztés gördülékeny menetéért felel, támogatást nyújt az átszervezéssel érintett kollégák számára. II. Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei II/1. Egyéb szakértői szolgáltatás - SZMSZ elkészítése (10 nap); Esélyegyenlőségi terv elkészítése (5 nap); Munkaügyi szabályzat elkészítése (10 nap); Rugalmas foglalkoztatási szabályzat elkészítése (10 nap): A rugalmas foglalkoztatás szervezett és a vonatkozó jogszabályoknak történő, fenntartható alkalmazása érdekében szükséges a megfelelő szabályozási háttér kialakítása. - Táveléréshez szükséges informatikai tanácsadás (5 nap): A tanácsadás segítséget nyújt a távelérésben, vagy távmunkában dolgozó, illetve a velük kapcsolatban álló kollégák számára abban, hogyan alkalmazzák az adott informatikai hátteret a munkavégzéshez. - Munka-magánélet összehangolását és a rugalmas átszervezést segítő tanácsadás (5 nap): Tanácsadás a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez szükséges átszervezéssel járó folyamatok támogatására, mely kiterjed az Átszervezési terv alapján megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó jogi, pénzügyi és munkaügyi témákra. II/2. Képzéshez kapcsolódó költségek - Munkavállalói képzés a rugalmas munkaszervezés befogadására (Kiégés elleni 16 óra); Munkavállalói képzés a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez (Csoportos munkavégzés 4 óra); Vezetők informatikai felkészítése a távmunka hatékony működtetéséhez (infokomm 15 óra): A rugalmas munkaszervezésre történő felkészítést intenzív képzés alapozza meg, mely a Felnőttképzési Törvény előírásainak megfelelő engedéllyel rendelkezik. Kötött tematika határozza meg a tevékenység által érintett tématerületeket. II/3. Marketing, kommunikáció - Vezetői workshop a rugalmas munkaszervezés és a szervezetfejlesztési tervek összeegyeztetése érdekében (4 alkalom): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a vezetőket interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkoztatás világába. - Munkavállaló workshop a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez szükséges kommunikációs és szervezeti fejlesztésekhez (4 alkalom): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a munkavállalókat interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkoztatás világába. - Vezetői coaching (4 nap): A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, a legmagasabb szinten dolgozó vezetők egyéni felkészítése a rugalmas munkaszervezés bevezetésével járó pozitív és negatív töltetű szituációk kezelésére. II/4. Nyilvánosság biztosítása: a projekt publicitás biztosítása. III. Általános rezsi költség: a projekt általános költségeinek fedezése. IV. Beruházás IV/1. Eszközbeszerzés - Laptop grafikus munkához (1 db); Laptop irodai munkához (1 db) ; Tablet (2 db); Nyomtató (2 db); Monitor (1 db); Okostelefon (5 db): A távmunkában és távelérésben dolgozó munkatársak mobil munkaállomásának kialakításához eszközháttér biztosítása. IV/2. Szoftverbeszerzés: - Grafikus szoftver (1 db); Microsoft Office (1 db); NOD vírusirtó (1 db): A távmunkában és távelérésben dolgozó munkatársak mobil munkaállomásának kialakításához eszközháttér biztosítása. A vállalkozás új munkavállaló felvételét nem tervezi. A GÖNCÖL FA HUNGÁRIA Kft. pályázatot nyújtott be termelési kapacitásainak bővítésére, mely pályázatot a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélt. A megítélt támogatás összege nettó 35 823 130 Ft. A támogatás mértéke: 70%. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. 05. 31. A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-01080 A projekt keretén belül a vállalkozás koporsó-gyártó kapacitását kívánja növelni. A beszerezni tervezett eszközök segítségével nemcsak a termelési kapacitás növelése valósul meg, de a jelenlegi gyártó eszközökhöz képest az 1 koporsó elkészítéséhez szükséges fajlagos idő is csökken. A projekt előkészítéseként kizárólag a partnerekkel történő egyeztetés, az beszerezni kívánt eszközök meghatározása, a 3 árajánlat megkérése és azok alapján a megfelelő szállító kiválasztása történt meg. A projektben támogatott költségként kizárólag új termelő eszközök beszerzése történik, egyéb tevékenységre nem kíván a cég költséget elszámolni. A BORGORE 800/I hengerprés segítségével a gyártott termékek külső díszítésének megkönnyítése, rövidebb idő alatt, jobb minőségű nyomott minta elhelyezése lehetséges a koporsó oldal és tetőelemébe, melyet egy meleg henger segítségével valósít meg a berendezés. A Centauro "T-STAR" CNC félautomata esztergával a koporsó díszítő elemeinek gyártása a célunk. A berendezés által gyártott fa díszítő elemeket társaságunk eddig külső szállítóktól vásárolta, mely beszállítói függőség megszűnése mind a gyártás idejét, mind a termék fajlagos költségét javítja. Továbbá a precíziós eszköz segítségével a jelenleg vásárolt elemekhez képest a beépítésre kerülő elemek minőségének javulása is elérhető. Az scm Profiset 60 EP többfejes gyalu- és marógép olyan precíziós, nagy hatékonyságú berendezés, mely társaságunk eszközparkjában nem megtalálható. A berendezés segítségével a koporsó oldal, fedél és díszléc elemeinek megmunkálását tudjuk megvalósítani a jelenleg használt technológiához képest nagyobb hatékonysággal, jobb minőséggel. Az egyedi gyártású fekvő szalagfűrész a koporsó alapanyagaként használt farönkök felvágására szolgál,melynek paramétereit a jelenleg használt alapanyagokhoz specializáltattuk. Ilyen paraméterekkel rendelkező berendezés szintén szükséges a kapacitás bővítés keretében tervezett termékmennyiség fa-alapanyagának méretre vágásához és a gyártóberendezések megfelelő minőségű és mennyiségű alapanyag kiszolgálásához. A STROMAB ST 2500 pneumatikus csillagprés beszerzésével jelenleg alkalmazott technológiánk nagymértékű fejlesztését tudnánk megvalósítani, ugyanis ezzel a berendezéssel lehetőségünk nyílik a koporsó oldal és fedél elemeit alkotó lapok precíziós kialakítására, hiszen ezen elemeket eddig keretpréssel illesztettük össze. Ezen berendezés nemcsak precízebb illesztést, de jobb minőséget is eredményez a rövidebb gyártási idő mellett. A vállalkozás a beszerezni kívánt eszközök segítségével egységnyi terméket rövidebb idő alatt lesz képes előállítani, így a jelenlegi eszközpark összes termelési idejét tekintve kevesebb idő alatt, jobb minőségben, több terméket lesznek képesek termelni az új eszközök. Ennek megfelelően nemcsak kapacitás-bővítés valósul meg, hanem az 1 termékre jutó termelési idő is csökken, azaz egységnyi termelési idő (1 műszak vagy nap) alatt több termék előállítására lesz képes a cég. képes a cég.